ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI „DEZVOLTARE LOCALA, REDUCEREA SARACIEI SI CRESTEREA INCLUZIUNII ROMILOR” finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021, Apelul nr.4 DEZVOLTARE LOCALA”

In conformitate cu legislația naţională aplicabilă și a UE privind achizițiile publice, articolul 8.15 din Regulament, precum și prevederile cap. V, art. 14 din OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabil entităților publice din România care prevede ca entitățile publice din România, care acționează ca PP (Promotor Proiect), să  aplice o procedură transparentă și nediscriminatorie de selecţie a partenerului atunci când selectează o organizație neguvernamentală din România în calitate de partener de proiect, precum si cu Metodologia de selecţie a partenerilor in vederea depunerii unei Cereri de finantare pentru proiecte implementate in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Primaria Valea Stanciului  anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect ce va avea titlul : „ Reducerea saraciei si a decalajelor prin accesul la masuri de sprijin pentru persoanele defavorizate din Regiunea Sud-Vest Oltenia „, proiect finantat în cadrul Programului mai sus mentionat

Selectia partenerilor din sectorul privat se realizeaza cu respectarea regimului incompatibilitatilor si conflictului de interese si a urmatoarelor principii: transparenta, nediscriminare, tratament egal, eficienta utilizarii fondurilor. In procesul de selectie se vor respecta prevederile cuprinse in Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 – septembrie 2019.

Organizatiile interesate sa participle la selectie vor depune documentele intr-un plic sigilat avand mentiunea: Selectie partener privat pentru proiecte in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”, conform anunt la sediul Primariei Valea Stanciului, str.Arhitect Cezar Lazarescu nr.39 ( cod postal 207605), judetul Dolj.

Anunturile privind rezultatele selectiei vor fi publicate la aceeasi sectiune de pe site unde a fost publicat si anuntul privind intentia de selectie.

Persoana de contact : Chirita Georgeta, tel. 0351352025, 0721530451,  email : urbanismvaleastanciului@gmail.com

A1 Managementul proiectului:

A1.1 Managementul general al proiectului: planificarea, organizarea, evaluarea si controlul proiectului

A1.2 Achizitii necesare implementarii proiectului

A2 Organizarea unei campanii de promovare a proiectului

Activitatea 3 – Constructie centru socio-medical in sat Horezu Poenari , comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

Activitatea 4 – Reabilitare spatiu cu destinatia Centru social in comuna Stoenesti, judetul Olt

 

A5 Selectarea, evaluarea si monitorizarea Grupului Tinta pentru Activitatile din proiect;

A5.1 Selectarea, evaluarea si monitorizarea Grupului Tinta din comuna Valea Stanciului (Dolj) : 650 persoane ( 200 copii, 150 tineri; 300 persoane varstnice)

A5.2 Selectarea, evaluarea si monitorizarea Grupului Tinta din comuna comuna Stoenesti (Olt) : 350 persoane ( 100 copii, 50 tineri; 200 persoane varstnice)

A6 Furnizarea de servicii sociale pentru persoanele varstnice :

A6.1 Obtinerea licentelor de functionare pentru servicii sociale

A6.1.1 Obtinerea licentelor de functionare pentru servicii sociale la Centru socio-medical in comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A6.1.2 Obtinerea licentelor i de functionare pentru servicii sociale la Centru social in comuna Stoenesti, judetul Olt

A6.2 Activitatea de ingrijire la domiciliu

A6.2.1  Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice din comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A6.2.1  Servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice din comuna Stoenesti, judetul Olt

A6.3 Activitatea de petrecere a timpului liber

A6.3.1.1 Activitati de petrecere a timpului liber la Centru socio-medical in comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A6.3.1.2  Activitati de petrecere a timpului liber la Centru social in comuna Stoenesti, judetul Olt

A7 Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii:

A7.1 Pregatirea si organizarea cursurilor de formare profesionala pentru ingrijitori la domiciliu

A7.1.2 Pregatirea si organizarea cursurilor de formare profesionala pentru ingrijitori la domiciliu in comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A7.1.3 Pregatirea si organizarea cursurilor de formare profesionala pentru ingrijitori la domiciliu in comuna Stoenesti, judetul Olt

A7.2 Angajarea a 3 persoane pentru serviciile de ingrijire la domiciliu

A7.2.1 Angajarea a 3 persoane pentru serviciile de ingrijire la domiciliu in comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A7.2.2 Angajarea a 3 persoane pentru serviciile de ingrijire la domiciliu in comuna Stoenesti, judetul Olt

A8 Acordarea de asistenta medicala si consiliere psihologica

A8.1 Consultatii si investigatii medicale in centru socio-medical din sat Horezu Poenari comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A8.2 Consiliere psihologica pentru victime ale violentei domestice in centru socio-medical din sat Horezu Poenari comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A8.3 Consiliere psihologica pentru copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate in centru socio-medical din sat Horezu Poenari comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A8.4 Campanii de vitaminizare pentru persoane varstnice

A8.4.1 Campanii de vitaminizare pentru persoanele varstnice ce beneficiaza de ingrijiri la domiciliu din comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A8.4.2 Campanii de vitaminizare pentru persoane varstnice ce beneficiaza de ingrijiri la domiciliu din comuna Stoenesti, judetul Olt

A9 Educatie pentru copii si tineri

A7.1 Educatie pentru sanatate pentru copii si tineri

A9.1.1 Educatie pentru sanatate pentru copii si tineri din comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A9.1.2  Educatie pentru sanatate pentru copii si tineri din comuna Stoenesti, judetul Olt

A9.2 Educatie gospodareasca

A9.2.1 Educatie gospodareasca pentru copii si tineri din comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A9.2.2  Educatie gospodareasca pentru copii si tineri din comuna Stoenesti, judetul Olt

A9.3 Cursuri de informatica – folosirea calculatorului si a internetului

A9.3.1 Cursuri de informatica – folosirea calculatorului si a internetului pentru copii si tineri din comuna Valea Stanciului , judetul Dolj

A9.3.2 Cursuri de informatica – folosirea calculatorului si a internetului pentru copii si tineri din comuna Stoenesti, judetul Olt

A10  Imbunatatirea conditiilor de locuit pentru romi

A10.1 Racordarea gospodariilor din comuna Valea Stanciului , judetul Dolj,  la apa curenta

A10.2 Racordarea gospodariilor din comuna din comuna Stoenesti, judetul Olt

A11 Transfer de expertiza

A11. 1  Vizita de studiu a expertilor de proiect români în Norvegia

A11. 2  Vizita de studiu a expertilor partenerului din Norvegia in Romania


 1. OBIECTIVUL ANUNTULUI

Primaria Valea Stanciului organizeaza selectia unor organizații neguvernamentale non-profit înființate ca persoane juridice în România, in calitate de parteneri, in vederea implementarii unui proiect in conformitate cu OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicati partenerul/partenerii:

Conform Notei justificative elaborată de candidaţi care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

 1. CRITERII DE ELIGIBILITATE SI SELECTIE A PARTENERILOR

În cadrul acestui apel de proiecte, parteneriatul între entități publice și organizații neguvernamentale este obligatoriu și constituie criteriu de eligibilitate.

Partenerii se vor implica activ și vor contribui efectiv la implementarea proiectului, împărtășind același obiectiv cu PP. În acest sens, este necesar ca partenerii să aibă capacitatea de a acționa în domeniul proiectului, potrivit rolului asumat și în conformitate cu responsabilitățile legale sau statutul lor.

 • Sa faca parte din categoriile de parteneri eligibili din cadrul Apelului de proiecte NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ” conform Ghidul aplicantului;
 • Sa respecte conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca in calitate de partener in confomitate cu Ghidul aplicantului din cadrul Apelului de propuneri de proiecte NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”;
 • Sa probeze experienta si capacitatea de acțiune în domeniul proiectului, potrivit rolului asumat și în conformitate cu responsabilitățile legale sau statutul lor;
 • Sa prezinte CV-ul coordonatorului de proiect .

În momentul deciziei cu privire la proiectele participante, aplicanții trebuie să aibă în vedere regula conform căreia, la nivelul întregului program, o entitate poate primi finanțare (fie ca PP, fie ca partener) pentru maxim trei proiecte, depuse în cadrul diverselor scheme de finanțare (în aceste cazuri, acesta trebuie să dovedească că există capacitatea necesară pentru a implementa activitățile asumate cu resursele financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție).

 

 1. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte)

Selectarea partenerilor se va face pe baza următoarelor documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Primariei Comunei Valea Stanciului

Candidaţii vor prezenta urmatoarele documente :

 

 1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener
 2. Contract de finanţare, acord de parteneriat, dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat/implementează, este/a fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanţate din Fonduri Europene.
 3. Situaţiile financiar – contabile (balanţă, bilanţ contabil) pe ultimii 3 ani din care să rezulte veniturile pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităţilor din proiect.

Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ştampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal

 1. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU
 2. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului şi susţinerea cofinanţării;
 3. Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale, precum si obligatiile de plata la bugetul general consolidat;
 4. Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului.

Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Candidaţii vor depune documentele la Registratura Primariei Comunei Valea Stanciului  începând de la data publicării prezentului anunţ , până la data de 28.01.2020, ora 1400.

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 1.

 1. Evaluarea candidatilor:

Candidatii declarati admiși vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 2) Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.

 

 1. Depunerea documentelor

 

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate, în plic închis, intr-un singur exemplar, la Primariei Valea Stanciului, str.Arhitect Cezar Lazarescu nr.39 ( cod postal 207605), judetul Dolj. Se va preciza pe plic: : Selectie partener privat pentru proiecte in cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”.

 

 1. Rezultatul procedurii

 

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Primariei Comunei Valea Stanciului printr-un anunţ (în termen de 24 ore de la termenul limită pentru depunerea dosarelor), care va conţine informaţiile cuprinse în anunţul de selecţie şi informaţii privind candidaţii/ofertanţii participanţi la procedură admişi şi respinşi şi punctajul obţinut de fiecare dintre aceştia, iar partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate în documentatia depusa de catre acesta.

 

9 .    Soluţionarea contestaţiilor

 

Ofertanţii care nu au fost selectaţi ca parteneri în vederea aplicării cererii de finanţare pentru proiectul care face obiectul Anunţului de selecţie pot depune, în termen de 1 zi lucrătoare de la data publicării listei pe site-ul Primariei Comunei Calopar, contestaţii care se soluţionează de comisia de contestaţii în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

 

10 .  Informatii suplimentare

Informații suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute direct de la secretariatul Primariei Comunei Valea Stanciului  sau la email: urbanismvaleastanciului@gmail.com sau telefon 0351352025, 0721530451, 

 

Anexe:

Anexa 1 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 2- Grila evaluare si selectare a ofertantilor

 

Anexa 1

GRILA EVALUARE ETAPA DE CALIFICARE A CANDIDAȚILOR

 

Criteriu de calificare DA NU
I.                     Conformitatea documentelor    
Au fost depuse de către candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunț de selecție    
Documentele solicitate respectă modelul publicat pe site-ul Primariei Comunei Valea Stanciului    
Documentele date ca model sunt integral si corect completate    
II.                   Capacitatea candidatului de a furniza servicii corespunzător activităților proiectului    
Are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie partener    
A participat in calitate de partener sau beneficiar in cadrul proiectelor finanțate din Fonduri Europene    
Are capacitatea finaciară și operațională de realizare a activităților din proiect    
Are autorizare/acreditare pentru serviciile/activitățile propuse în proiect    
III.                 Conduita candidatului    
Nu este subiect al unor fraude cu fonduri europene    
Și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale*    

*cu excepția datoriilor rezultate din nerambursarea la termen a cererilor de plată/rambursare depuse pentru proiectele finanțate din fonduri europene

 

Notă

Candidatul se consideră calificat numai în cazul în care la toate criteriile de calificare a fost bifată rubrica “DA”

Anexa 2

 

GRILA DE EVALUARE SI SELECTIE A PARTICIPANTILOR

Nr.crt. Criterii de evaluare Punctaj maxim
1 Dovada experienței candidatului in activitati specifice domeniilor relevante pentru proiect

1 an – 10 puncte

Între 2-3 ani – 20 puncte

Peste 4 ani – 30 puncte

30 puncte
2 Numărul de activități în care candidatul are experienţa relevantă şi dorește să se implice

2         activitati – 10 puncte

> 2  activități – 20 puncte

 

20 puncte
3 Capacitatea financiară prin care se angajează candidatul

Prin aplicarea procentelor de finanţare în funcţie de  capacitatea financiară a partenerului – 5 puncte

Prin raportarea la cifra de afaceri – 10 puncte

10 puncte
4 Numărul de experți cheie cu experiență în tipul de activitate dovedit prin CV propuși pentru activitățile proiectului

1 expert– 10 puncte

2 experți – 15 puncte

Mai mult de 2 experți – 20 puncte

20 puncte
5 Evaluarea calitativă a experienței din CV

Experții propuși au experiență dovedită în oricare dintre activitățile proiectului de 3-5 ani – 10 puncte

Experții propuși au experiență dovedită în oricare dintre activitățile proiectului de 5-10 ani – 20 puncte

 

20 puncte
TOTAL 100 puncte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share